Contract colaboratori

CLICK AICI PENTRU DESCĂRCARE DOCUMENT ŞI PRINT

CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr. .........din ..........


Părţile contractante

            Societatea comerciala ASTRA CARDINAL SRL cu sediul in Bucuresti,aleea Borcea nr.6, bloc 16,scara 2, parter, ap.38, sector 4, cod unic de inregistrare 14514206, nr.RC J40/1996/2002, titulara a licentei de turism A nr.2256/2011 pentru agentia de turism ASTRA CARDINAL cu sediul in Bucuresti, tel : 021/330.89.48; 021/330.89.49 ; 0723/600.324 ; e-mail : astracardinal@yahoo.ca, astracardinal@gmail.com, www.astraturism.ro, cont RON: RO63BTRL04801202A04342XX, cont EURO: RO38BTRL04804202A04342XX deschise la Banca Transilvania Agentia Bucurestii Noi reprezentata prin Gabriela Galiceanu, in calitate de director general, denumita in continuare PRESTATOR si
Societatea Comerciala __________________________ cu sediul in___________________sector______ str_____________________ nr______bloc_____ap._____cod postal________, judetul_______________________ Cod unic de inregistrare __________________ Registrul Comertului nr.__________________ cont_______________________________________. deschis la________________________________pentru Agentia de turism____________________________cu sediul in ___________________sector  _________str.___________________________nr.______bloc________ ap.________ cod postal_____________judetul____________________telefon_____________________fax______________________
e-mail_________________________pagina internet_____________________ ,Licenta de turism_____________ reprezentata prin director_________________________si contabil sef_______________________________persoana de contact___________________serie si nr.C.I._________________eliberata de Politia ______________________la data de _____________________, denumita in continuare Beneficiar,
au convenit încheierea prezentului contract pentru anul 2011, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 631/2001.
   I. Dispozitii generale
    1. Pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract a fost organizat de Societatea comerciala ASTRA CARDINAL SRL cu sediul in Bucuresti,aleea Borcea nr.6, bloc 16,scara 2, parter, ap.38, sector 4, cod unic de inregistrare 14514206, nr.RC J40/1996/2002, titulara a licentei de turism A nr.2256/2011 care garanteazã buna executare a acestuia în baza contractului încheiat cu Beneficiarul.
 2. Prestatorul  comercializeazã pachete de servicii turistice în urmãtoarele variante:
a) servicii turistice la cererea Beneficiarului, care se referã la programele organizate în mod special, ca urmare a solicitãrilor  turistilor, denumite în continuare servicii la cerere;
b) servicii turistice preorganizate de Prestator si puse la dispozitie Beneficiarului  prin materiale de prezentare de tipul: cataloage, brosuri, pliante si alte oferte , denumite în continuare servicii din oferta standard;
c) servicii turistice interne, comercializate pe bazã de vouchere de servicii turistice interne sau bilete de odihnã si/sau de tratament, denumite în continuare bilete de odihnã si/sau de tratament. Aceste servicii reprezintã un caz particular al serviciilor turistice din oferta standard.
Prezentul contract detine prevederi comune celor trei variante de servicii turistice, precum si prevederi specifice fiecãreia dintre ele.
    3. Bonul de comandã, confirmarea de servicii, biletul de odihnã si/sau de tratament, precum si oferta standard a agentiei de turism expusã în materialele de prezentare fac parte integrantã din prezentul contract. Modelul bonului de comandã este prevãzut în anexa la prezentul contract si este intocmit conform Ordinului Ministerului Turismului nr. 69 / 28.01.2003.
4. In conformitate cu Ordinul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr.516-2005, tour-operatorul este raspunzator pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, agentia revanzatoare avand dreptul sa cheme in garantie agentia de turism organizatoare a pachetului de servicii turistice pentru plata despagubirilor solicitate de turist ca urmare a neexecutarii obligatiilor contractuale din vina organizatorului, cu exceptia urmatoarelor cazuri :
A). Cind neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza agentiei vanzatoare sau turistului;
B). Cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita ( modificari de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, conditii meteorologice deosebite, etc).
II. Aparitia raporturilor contractuale
    1. În cazul serviciilor la cerere si al ofertei standard, acest contract se considerã încheiat în momentul în care Beneficiarul a primit confirmarea scrisã a solicitãrii sale.
    2. În cazul biletelor de odihnã si/sau de tratament, contractul se considerã încheiat o datã cu plata integralã a pretului pachetului de servicii turistice sau a avansului convenit.
3. in baza rezervarilor pe fax si confirmate in scris de Prestator, Beneficiarul emite bilete de odihna si tratament, mentionand distinct tarifele de cazare, alocatiile de masa, alte servicii si comision. Este interzis includerea comisionului cedat Prestatorului in tarifele de cazare – masa.
   III. Obiectul contractului
    1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de cãtre Prestator a uneia dintre variantele de servicii turistice prevãzute la cap. I, în schimbul plãtii pretului.
    2. Caracteristicile serviciilor turistice la care se obligã Prestatorul se aflã descrise în materialele de prezentare (cataloage, brosuri, pliante, oferte), în cazul ofertei standard si a biletelor de odihnã si/sau de tratament, sau în confirmarea de servicii, în cazul serviciilor la cerere.
    3. Orice alte servicii turistice neînscrise în materialele de prezentare sau în confirmarea de servicii nu fac obiectul prezentului contract si nu atrag rãspunderea Prestatorului.
  IV. Pretul
    1. Pentru ofertele  de turism intern, extern  si pentru serviciile turistice organizate la cererea beneficiarului ( altele decat cele din oferta standard ) nivelul comisioanelor cedate se negociaza pentru fiecare  actiune in parte .
    2. Pretul este publicat în cadrul ofertei standard a Prestatorului pentru serviciile din oferta standard si pentru biletele de odihnã si/sau de tratament sau este înscris în confirmarea de servicii, în cazul serviciilor la cerere.
    3. Pretul contractului poate fi modificat, în sensul majorãrii sau micsorãrii, dupã caz, numai dacã modificarea are loc ca urmare a variatiilor:
a) costurilor de transport, inclusiv costul carburantului;
b) redevenþelor si taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi si aeroporturi si ale taxelor de  turist;
c) cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
    4. Preturile stabilite în contract nu pot fi majorate, în nici un caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecãrii.

 

   V. Modalitãti de platã
1. Rezervarile beneficiarului se fac pe fax sau e-mail , cu confirmare scrisa din partea Prestatorului si achitarea serviciilor anticipat ( ordin de plata pe fax) , altfel, Prestatorul isi rezerva dreptul de a nu asigura serviciile solicitate. Valorificarile ( serii BOT , statiune, hotel, perioada ,  valoare servicii de cazare ,  masa si tratament) se transmit pe fax inainte cu 5 zile de inceperea serviciilor; comisionul se mentioneaza separat
2. Plata obligatiilor ce decurg din contract se face astfel:
- Prestatorul emite factura pentru BOT-urile comandate si confirmate in scris.
- Beneficiarul achita in termen de maxim 5 zile de la data emiterii facturii , cu OP in contul de virament al Prestatorului sau cu numerar , dar nu mai tarziu de 15 zile inainte de inceperea serviciilor inscrise in BOT, in caz contrar Prestatorul isi rezerva dreptul de a nu asigura serviciile turistice mentionate in factura.
- Pentru neplata in termen a c/v. facturilor emise, Beneficiarul datoreaza penalitati de 0.5 % pentru fiecare zi de intarziere, calculate incepand cu a 6-a zi de la emiterea facturii pana la achitarea integrala a debitului restant si sistarea unilaterala a prezentului contract, neavand nici o relevanta faptul ca valoare totala a penalitatilor va ajunge sa depaseasca cuantumul debitului datorat.
 VI. Drepturile si obligatiile Prestatorului
    1. În cazul în care Prestatorul este nevoit sã modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sã informeze Beneficiarul cu cel putin 15 zile înainte de data plecãrii.
    2. În cazul în care, dupã începerea cãlãtoriei turistice, o parte importantã din serviciile turistice prevãzute în contract nu este realizatã sau agentia de turism organizatoare constatã cã nu le va putea realiza, Prestatorul  este obligat:
a) sã ofere turistului alternative corespunzãtoare în vederea continuãrii cãlãtoriei turistice, fãrã majorarea pretului,  respectiv serviciile turistice oferite sã fie de aceeasi calitate si cantitate;
b) sã restituie turistului sumele ce reprezintã diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate în timpul  cãlãtoriei turistice;
c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzãtoare sau acesta nu le acceptã din motive întemeiate, sã asigure fãrã costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta si, dupã caz, despãgubirea pentru serviciile neprestate.
    3. Prestatorul  este rãspunzãtor pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, inclusiv în situatia în care aceste obligatii trebuiau îndeplinite de cãtre o altã agentie de turism sau de cãtre alti prestatori de servicii, cu exceptia urmãtoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasã a obligatiilor asumate prin contract se datoreazã turistului;
b) când neîndeplinirea obligatiilor se datoreazã unor cauze de fortã majorã.
    În situatia în care neexecutarea obligatiilor contractuale se datoreazã agentiei de turism organizatoare, Agentia are dreptul sã cheme în garantie agentia de turism organizatoare pentru plata despãgubirilor datorate turistului.
    4. Agentia are obligatia sã furnizeze în scris turistului, în termen de 2 zile înainte de data plecãrii, urmãtoarele informatii:
a) orarele, locurile escalelor si legãturile, precum si, dupã caz, locul ce urmeazã sã fie ocupat de turist în fiecare dintre   mijloacele de transport incluse în contract;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, cele ale autoritãtilor locale care pot ajuta turistul în caz de nevoie; în cazul în care aceste reprezentante sau autoritãti locale nu existã, turistul trebuie sã dispunã de un numãr de apel de urgentã sau de orice altã  informatie care sã îi permitã contactarea organizatorului si/sau a detailistului;
c) pentru cãlãtoriile minorilor neînsotiti de pãrinti, informatii care sã permitã stabilirea unui contact direct cu copilul sau  cu responsabilul de la locul cazãrii copilului;
d) posibilitatea semnãrii unui contract de asigurare facultativã, care sã acopere taxele de transfer al turistului, sau a unui contract de asistentã, care sã acopere taxele de repatriere în caz de accidentare ori de boalã.
VII. Drepturile si obligatiile turistului / beneficiarului
    1. În cazul în care turistul nu poate sã participe la cãlãtoria turisticã, acesta poate sã cesioneze contractul unei terte persoane care îndeplineste toate conditiile prevãzute în pachetul de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta Agentia.
    Turistul care cedeazã pachetul sãu de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata pretului cãlãtoriei si a eventualelor costuri suplimentare apãrute cu ocazia acestei cedãri.
    2. În cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, Beneficiarul  poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de cãtre Prestator  a sumelor plãtite.
    3.1. Turistul este obligat sã comunice Prestatorului  în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înstiintãrii prevãzute la cap. VI pct. 1, hotãrârea sa de a opta pentru:
a) rezilierea contractului fãrã plata penalitãtilor; sau
b) acceptarea noilor conditii ale contractului.
    3.2. În cazul în care turistul reziliazã contractul sau Beneficiarul  anuleazã cãlãtoria turisticã înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) sã accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentã sau superioarã, propus de Prestator ;
b) sã accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioarã, propus de Agentie, cu rambursarea imediatã a diferentei de pret;
c) sã i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
    3.3. În toate cazurile mentionate turistul are dreptul sã solicite Agentiei si o despãgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor în care:
a) anularea s-a fãcut datoritã nerealizãrii numãrului minim de persoane mentionat în contract, iar Agentia a informat turistul în scris, în termenul mentionat în contract, termen care nu poate fi mai mic de 15 zile calendaristice premergãtoare datei plecãrii;
b) anularea s-a datorat unui caz de fortã majorã (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invocã si ale cãror consecinte nu au putut fi evitate în ciuda oricãror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervãrile);
c) anularea s-a fãcut din vina turistului.
    4. Beneficiarul  are dreptul sã rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilã, este obligat sã despãgubeascã Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de fortã majorã definite conform legii.
    Dacã turistul, dupã achitarea si confirmarea serviciilor, solicitã schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricãrora dintre servicii, aceasta echivaleazã cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitãtilor legale la momentul respectiv, si încheierea unui nou contract.
    5. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeazã pachetul de servicii turistice refuzã sã se mai întoarcã în România si autoritãtile din tara respectivã fac cheltuieli de orice naturã cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
    6. În cazul biletelor de odihnã si/sau de tratament, turistul are obligatia de a respecta programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în statiunile de pe litoral cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare si se terminã la ora 12,00 a zilei înscrise pe biletul de odihnã si/sau de tratament; în statiunile din tarã, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12,00 a zilei de intrare si se terminã cel târziu la ora 12,00 a zilei urmãtoare celei înscrise pe bilet.
    7. Turistul este obligat sã achite la receptia unitãtii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fãrã a putea pretinde despãgubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.
    8. Turistul este obligat sã prezinte la receptia unitãtii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de cãlãtorie eliberat (voucher, bilet de odihnã si/sau de tratament) în vederea acordãrii serviciilor turistice, sã pãstreze integritatea bunurilor din unitãtile de cazare, alimentatie publicã, mijloace de transport, în caz contrar urmând sã suporte contravaloarea pagubelor produse.
9. Sa posede Licenta de Turism valabila si sa indeplineasca  conditiile legale de functionare ca societate comerciala.
   VIII. Asigurãri
    Turistul este asigurat pentru riscul de insolvabilitate si/sau de faliment al Agentiei la Societatea de Asigurare German Romania Assurance  SA, str. Emil Girleanu nr.11, tel : 021/321.74.28, Serie polita IF-i Nr 1439/07.05.2012, valabilitate 09.05.2013.

 

    Conditiile în care turistul va fi despãgubit de cãtre societatea de asigurare sunt:
    1. În cazul în care Agentia nu efectueazã repatrierea turistului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În aceastã situatie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupã întoarcerea turistului în România, în conditiile politei de asigurare încheiate între Agentie si societatea de asigurare.
    2. În cazul în care turistul solicitã de la Agentie contravaloarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sã trimitã documentele justificative cãtre Agentie prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sã pãstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulãrii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
    3. Turistul are obligatia de a notifica societãtii de asigurare, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, în legãturã cu solicitarea adresatã Agentiei privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmãrii de primire prevãzute la cap. X pct. 2.
    4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmãrii de primire a documentelor justificative de cãtre Agentie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
    5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligatia de a transmite societãtii de asigurare, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, cererea de despãgubire însotitã de documentele justificative.
    6. Documentele justificative constau în:
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
b) confirmãrile de primire precizate la pct. 2, 3 si 5 din prezentul capitol;
c) fotocopiile de pe documentele de platã a avansului (chitante, ordine de platã etc.),în cazul cererilor de rambursare a  sumelor achitate de turist;
d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.
    Societatea de asigurare are dreptul sã solicite turistului si alte documente justificative.
    7. Despãgubirea nu poate depãsi suma achitatã de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor cap. IX pct. 2.
    8. Din despãgubire se scade fransiza mentionatã pe polita de asigurare.
    9. Despãgubirea va fi plãtitã în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de cãtre societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.
    10. În cazul în care dupã plata despãgubirii Agentia plãteste debitul cãtre turist, acesta are obligatia de a restitui asigurãtorului despãgubirea primitã, în termen de 5 (cinci) zile lucrãtoare de la data primirii de la Agentie a sumelor reprezentând debitul.
 IX. Renuntãri, penalizãri, despãgubiri
    1. În cazul în care turistul /Beneficiarul renuntã din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, în cazul serviciilor la cerere sau al ofertei standard, el datoreazã Agentiei penalizãri dupã cum urmeazã:
   a)  10 % din pretul pachetului de servicii, dacã renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecãrii;
   b)  50 % din pretul pachetului de servicii, dacã renuntarea se face în intervalul 16–30 de zile înainte de data plecãrii;
   c) 100 % din pretul pachetului de servicii, dacã renuntarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare  sau pentru neprezentarea la program.
Orice modificare referitoare la data de plecare sau schimbarea hotelului din vina turistului se considera anulare si se penalizeaza conform clauzelor contractuale.
    2. În cazul în care o ambasadã refuzã sã acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
    3. Penalizãrile echivalente cu pretul contractului se aplicã si în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacã nu poate pleca în cãlãtorie pentru cã nu are actele în regulã sau dacã este întors de la granitã de cãtre politia de frontierã.
    4. Turistul / beneficiarul  trebuie sã depunã în scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numãr de înregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. În caz contrar cererea de renuntare nu este luatã în considerare.
    5.  Agentia este rãspunzãtoare pânã la acoperirea integralã a prejudiciului în cazul în care este responsabilã de rãnirea sau decesul turistului ca urmare a actiunilor ori a neglijentei sale.
   X. Reclamatii
    1. În cazul în care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a întocmi o sesizare în scris, clar si explicit cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agentiei, cât si prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului).
    2. Atât Beneficiarul , cât si Prestatorul de servicii vor actiona imediat pentru solutionarea sesizãrii. În cazul în care sesizarea nu este solutionatã sau este solutionatã partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie în scris, în termen de maximum 5  zile calendaristice de la încheierea cãlãtoriei, Agentia urmând ca în termen de  15 zile calendaristice sã comunice turistului despãgubirile care i se cuvin în conditiile prezentului contract.
   XI. Raspunderea contractuala.
1. Pentru neexecutarea in totalitate sau in parte, ori pentru executarea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in contract, partile datoreaza penalitati si despagubiri conform normelor in vigoare. Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile corespunzatoare din Codul Civil si Codul Comercial.
2. Neachitarea repetata a c/v. serviciilor conform contract, va atrage rezilierea unilaterala a contractului si refuzul asigurarii serviciilor catre Beneficiar la sosire in statiune.
3. Forta majora  va fi invocata si comunicata in scris , in termen de 5 zile de la constatarea fenomenului.
4. Regularizarea obligatiilor financiare intre parti se face in urma unui punctaj, cel mai tarziu pana la 15 septembrie 2012.
5. Orice litigiu privitor la executarea prezentului contract, se va solutiona pe cale amiabila si daca acest lucru nu este posibil, va fi supus spre solutionare instantelor  judecatoresti de la sediul  prestatorului.
   XII. Dispozitii finale
    Prezentul contract a fost încheiat în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Parteneri
Galerie foto

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului : 021 313 06 90 , 0800 08 09 99, www.anpc.gov.ro
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului : 0800 868282